Авторларға арналған ережелер

Мақала мәтіні 3-5 беттен аспайтын Microsoft Word редакторының мәтінінде терілуі қажет. Қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі баяндамалар үшін Times New Roman шрифті, 12 – кегль қолданылады. Абзацтық шегініс – 1,25. Жоларалық қашықтық – 1, жан-жағынан қалдырылатын бос орын – 2 см. Мақалалар А4 қағаз форматында бір данадан 2017 жылдың 20 қаңтарына дейін smc.kaznu.kz сайтына жүктеулеріңіз қажет